Všeobecné podmienky užívania priestorov Fabriky 48

1.1 Tieto Všeobecné podmienky užívania priestorov Fabriky 48 (ďalej len „VPÚP“) prijala spoločnosť ATRIOS s.r.o., so sídlom: Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 35 885 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 30164/V (ďalej len „ ATRIOS s.r.o.“) ako výlučný vlastník a správca nehnuteľnosti, stavby – budovy, súp. č. 1575, zapísanej na LV č. 11655, kat. úz. Južné Mesto  nachádzajúcej sa na adrese: Južná trieda 48, 040 01 Košice (ďalej len „ Fabrika 48 “).

1.2 Tieto VPÚP platia výhradne, odporujúce podmienky alebo podmienky záujemcov o užívanie priestorov Fabriky 48 odlišujúce sa od týchto podmienok nebudú akceptované.

1.3 Predmetom týchto VPÚP je vymedzenie práv a povinností, za ktorých bude Nájomca v zmysle zaslanej Záväznej objednávky odplatne užívať priestory poskytnuté Prenajímateľom, na účel a za podmienok ustanovených v týchto VPÚP a Prenajímateľ bude odplatne poskytovať doplnkové služby a ďalšie dohodnuté služby (ďalej len „Zmluva“).

2. Prenajímateľ, Záujemca, Nájomca, Záväzná objednávka

2.1 Prenajímateľom sa pre účely týchto VPÚP rozumie spoločnosť ATRIOS s.r.o., so sídlom: Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 35 885 611, DIČ: 2021821351, IČ DPH: SK2021821351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 30164/V (ďalej len „Prenajímateľ“).

2.2 Záujemcom sa pre účely týchto VPÚP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o užívanie priestorov vo Fabrike 48, podľa aktuálnej ponuky Prenajímateľa na účely uvedené v týchto VPÚP (ďalej len „Záujemca“).

2.3 Nájomcom sa pre účely týchto VPÚP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe dohody s Prenajímateľom a za podmienok ustanovených v týchto VPÚP užíva priestory vymedzené týmito VPÚ (ďalej len „Nájomca“).

Prenájom zasadacích miestností, prenájom priestorov v COWORKING

3. Dopyt, Záväzná objednávka, Cena nájmu, Fakturácia

3.1 V prípade záujmu o užívanie priestorov vo Fabrike 48 Záujemca môže písomne, telefonicky alebo prostredníctvom mailu kontaktovať Prenajímateľa a uviesť mu základné informácie o požadovaných priestoroch a prípadne aj o doplnkových službách, ktorý je v aktualizovanej podobe dostupný na webovej stránke Prenajímateľa www.fabrika48.sk.

3.2 V prípade, že Záujemca prejaví záujem o užívanie priestorov zaslaním písomnej objednávky, zaslaním dopytu prostredníctvom emailu alebo telefonicky, Prenajímateľ kontaktuje Záujemcu za účelom potvrdenia požadovaných údajov do objednávky, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje Záujemcu, a to obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo OP, ak sa jedná o fyzickú osobu, vymedzený typ užívaných priestorov, špecifikácia účelu užívaných priestorov, doba nájmu s uvedením dátumu začiatku nájmu a dátumu skončenia nájmu, cena nájmu za predmetný typ užívaných priestorov (ďalej len „Záväzná objednávka“).

3.3 Potvrdením vyplnenej Záväznej objednávky sa zmluvný vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom považuje za riadne uzavretý.

3.4 Prenajímateľ poskytuje okrem prenájmu ďalšie služby a možnosti využitia priestorov a zariadení vo Fabrike 48, ktoré si môže Nájomca za príplatok doobjednať k základnej ponuke Prenajímateľa v zmysle týchto VPÚP (ďalej len „Doplnkové služby“) v zmysle aktuálnej ponuky Doplnkových služieb zverejnenej na webovej stránke www.fabrika48.sk.

3.5 Uvedenie ceny za prenájom priestorov spolu s cenou Doplnkových služieb tvorí dokopy celkovú cenu nájmu (ďalej len „Cena“). Cena nájmu sa môže meniť v závislosti od špecifických požiadaviek Nájomcu a bude účtovaná v zmysle aktuálneho cenníka zverejneného na webovej stránke www.fabrika48.sk., v prípade, že požiadavka je službou uvedenou v cenníku alebo v zmysle dohody Zmluvných strán v prípade iných špecifických požiadaviek.

3.6 Cena nájmu jednotlivých priestorov a ceny Doplnkových služieb sú uvedené v aktuálnom cenníku zverejnenom na webovej stránke www.fabrika48.sk.

3.7 Nájomca je povinný uhradiť Cenu nájmu v lehote na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom, ktorá je splatná v termíne uvedenom na faktúre, spravidla najneskôr v deň začatia nájmu. Za deň úhrady faktúry vystavenej Prenajímateľom sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet Prenajímateľa.

3.8 Pri prekročení zarezervovaného počtu hodín bude Nájomcovi automaticky účtovaná ďalšia začatá hodina.

3.9 Nájomca sa zaväzuje využívať prenajaté priestory výlučne sám, resp. v počte osôb kapacitne zodpovedajúcemu priestoru alebo pracovnému miestu, ktorý/é uviedol v Záväznej objednávke a tomu zodpovedajúcej úhrade Ceny nájmu. V prípade, že Prenajímateľ zistí, že Nájomca poskytol vstup a pracovné miesto inej osobe, Prenajímateľ mu bude účtovať využitie ďalšieho pracovného miesta zodpovedajúce pracovnému miestu, ktoré má v prenájme Nájomca.

3.10 V prípade omeškania Nájomcu s úhradou faktúry Prenajímateľa má Prenajímateľ nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Doba nájmu, storno podmienky  a služby Coworking

4.1 Doba nájmu je Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutá v Záväznej objednávke.

4.2 Začiatok nájmu je deň, ktorý je Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutý v Záväznej objednávke.

4.3 Za deň skončenia nájmu sa považuje deň, ktorý bol Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutý v Záväznej objednávke.

4.4 Nájomca môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že odstúpenie od Zmluvy oznámi Prenajímateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pre dňom, ktorý bol Zmluvnými stranami dohodnutý ako začiatok nájmu. V prípade, že si Nájomca povinnosť podľa tohto bodu nesplní, právo na odstúpenie od Zmluvy Nájomcu zaniká.

4.5 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že nastanú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, a ktoré objektívne znemožňujú Prenajímateľovi splniť jeho povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy z uvedeného dôvodu sú Zmluvné strany povinné vrátiť druhej Zmluvnej strane všetky prijaté plnenia. Prenajímateľ v takomto prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré v dôsledku ukončenia Zmluvy z uvedeného dôvodu Nájomcovi vzniknú.

4.6 Potvrdené objednávky zasadacej miestnosti sú pre obidve Zmluvné strany záväzné. V prípade zrušenia rezervácie zo strany Nájomcu, je Prenajímateľ oprávnený od Nájomcu požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

4.6.1 Ak je rezervácia zrušená viac ako 7 dní pred dňom konania akcie je storno poplatok v sume 0,00 EUR;

4.6.2 Ak je rezervácia zrušená viac ako 3 dní a najviac 7 dní pred dňom konania akcie je storno poplatok 20 % ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej objednávke;

4.6.3 Ak je rezervácia zrušená najviac 1 deň pred dňom konania akcie je storno poplatok 100 % ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej objednávke.

5. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu a práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu

5.1 Prenajímateľ odovzdá najneskôr v deň začatia nájmu Nájomcovi prenajaté priestory.

5.2 Odovzdanie a prevzatie priestorov potvrdia Zmluvné strany podpisom Odovzdávacieho protokolu.

5.3 Nájomca je počas trvania nájmu v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú jeho zavinením v priestore a na vybavení, ktoré využíva.

5.4 Prenajímateľ je oprávnený vstupovať do prenajatých priestorov len za prítomnosti nájomcu a vykonať kontrolu, či Nájomca užíva predmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom dohodnutým v Objednávke alebo Zmluve a týchto VPÚP.

5.5 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý Zmluvou a týmito VPÚP a len pre svoje potreby a takým spôsobom, aby svojou činnosťou nerušil ostatných nájomcov.

5.6 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu tých opráv a prác, ktoré má urobiť Prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla a znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv.

5.7 Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny na predmete nájmu bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa.

5.8 Nájomca sa zaväzuje neprenechať predmet nájmu do užívania tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.

5.9 Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné.

5.10 Nájomca je povinný udržiavať čistotu v prenajatých a v priľahlých priestoroch a udržiavať priestory v stave spôsobilom na ich využívanie na účel na to im určený

5.11 Nájomca sa zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi všetky škody spôsobené Prenajímateľovi Nájomcom alebo inými osobami zdržujúcimi sa v prenajatých priestoroch, ktoré sa v uvedených priestoroch nachádzajú z dôvodov návštevy Nájomcu, účasti na udalosti organizovanej Nájomcom, alebo inej skutočnosti súvisiacej s Nájomcom.

5.12 Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi vznik poistnej udalosti na predmete nájmu bezodkladne od jej vzniku.

5.13 Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, krádež, poškodenie, zničenie alebo akékoľvek iné poškodenie predmetov alebo osobných vecí, ktoré boli do priestorov Fabriky 48 vnesené zo strany Nájomcu, či iných osôb, ktoré do priestorov vstúpili. Výnimku tvoria len predmety uložené v mieste, ktoré pre tento účel poskytuje Prenajímateľ, a za ktorých uzavretosť a bezpečnosť nesie zodpovednosť Prenajímateľ, avšak to len v prípade, že takéto priestory Prenajímateľ poskytuje.

5.14 Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré Nájomcovi vzniknú v dôsledku konania iných nájomcov a/alebo tretích osôb.

5.15 Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za účel, na ktorý sú prenajímané priestory a ostatné priestory komplexu zo strany Nájomcu využívané, tzn. nenesie zodpovednosť za obsah podujatí, konferencií, prezentácií, workshopov a iných aktivít realizovaných Nájomcom.

5.16 Nájomca je povinný v prípade využívania automobilu alebo motocyklu využívať na parkovanie voľné parkovacie miesta nachádzajúce sa v areáli Fabriky 48. V prípade, že Nájomca využije parkovacie miesto vyhradené pre návštevy nachádzajúce sa pred budovou Fabriky48, bude Nájomcovi Prenajímateľom účtovaný poplatok vo výške 6 € / deň s DPH. Mesačný poplatok za prenájom parkovacieho miesta ja 60 € /mesiac s DPH.

5.17 Nájomca je v plnom rozsahu povinný dodržiavať akékoľvek všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a v plnom rozsahu zodpovedá za porušovanie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, ku ktorým dôjde z jeho strany v dôsledku užívania predmetu nájmu, resp. v súvislosti s jeho užívaním. V prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi akékoľvek škody, ktoré Prenajímateľovi vzniknú.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

6.1 Nájomca je povinný zabezpečiť a dodržiavať plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení. Nájomca sa aj vo zvyšných priestoroch komplexu zaväzuje vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie a dodržiavať platné predpisy.

6.2 Nájomca je povinný dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických predpisov.

6.3 Nájomca je povinný zabezpečiť a v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok v znení neskorších predpisov v súlade so všeobecne záväzným nariadením príslušného samosprávneho orgánu a za dodržanie zákona č 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Nájomcovi nedodržaním týchto predpisov. Pokuty a škody, ktoré vzniknú Prenajímateľovi nedodržaním týchto povinností a činnosťou Nájomcu uhradí v plnom rozsahu Nájomca.

6.4 V prípade vzniku požiaru v priestoroch Fabriky 48 je Nájomca povinný bezodkladne túto udalosť nahlásiť na ohlasovni požiaru, ktorá sa nachádza na recepcii – tel. číslo: 0908 048 488.

6.5 Počas požiaru bude v celom komplexe Fabriky 48 znieť zvukové výstražné znamenie, ktoré znamená pre všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch Fabriky 48 príkaz okamžite opustiť priestory Fabriky 48 po vyznačených únikových cestách a najbližším únikovým východom.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Akékoľvek zmeny týchto VPÚP sú platné výlučne v písomnej forme.

7.2 Právny vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa riadi Objednávkou alebo Zmluvou a týmito VPÚP, pričom platí, že práva a povinnosti Zmluvou a týmito VPÚP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3 Zmluvné strany sa počas trvania zmluvného vzťahu v zmysle týchto VPÚP zaväzujú bezodkladne vzájomne informovať o rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z ich zmluvného vzťahu, resp. zmluvných vzťahov.

7.4 Pre účely doručovania písomností sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky alebo deň uloženia zásielky, ak sa zásielka vráti druhej Zmluvnej strane ako nedoručená, nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote. Pre účely doručovania je rozhodná adresa, ktorá je ako sídlo (alebo korešpondenčná adresa) uvedená v Zmluve.

7.5 Nájomca vyhlasuje a svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že bol s vyššie uvedenými VPÚP oboznámený a súhlasí s ich obsahom ako súčasťou zmluvného dojednania Zmluvy.

7.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

7.7 Tieto VPÚP sú platné a účinné od 14. 06. 2021

V Košiciach, dňa 14. 06. 2021

                                                                                     Ing. Peter Jochmann

konateľ spoločnosti